Zaloguj się

Regulamin

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu spaf-academy.pl (Serwis) udostępnionego przez Usługodawcę.
 2. Usługodawcą jest firma BOEHRINGER INGELHEIM Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. F. Klimczaka 1 02-797 Warszawa, działającą na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: KRS:0000139249, NIP: 521-32-20-685 z kapitałem zakładowym w wysokości 4 000 000,00 zł.

§ 2

 1. Użytkownikiem strony spaf-academy.pl może być wyłącznie osoba fizyczna wykonująca zawód lekarza, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, po dokonaniu rejestracji w sposób określony regulaminem.
 2. W Serwisie udostępniane mogą być m.in. informacje na temat zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, informacje o produktach leczniczych, dane naukowe, narzędzia promocyjne, aplikacje komputerowe. Usługodawca może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie.
 3. Pełen dostęp do treści rozpowszechnionych w Serwisie będą mieli wyłącznie lekarze zarejestrowani w serwisie spaf-academy.pl. Status lekarza Użytkownik potwierdza poprzez podanie swojego numeru PWZ (Prawo wykonywania Zawodu).
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie spaf-academy.pl i przesłanie danych za jego pośrednictwem. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
 5. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych usług w Serwisie mogą określać odrębne regulaminy tych działań. W takim przypadku niniejszy regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu poszczególnego działania, który ma charakter nadrzędny w zakresie w nim uregulowanym w stosunku do niniejszego regulaminu.

§ 3

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika nieaktualnymi lub nieprawdziwymi danymi.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Serwisu.

§ 4

 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto umożliwiające dostęp do Serwisu. Przez „konto” rozumie się uzyskaną możliwość korzystania z zasobów Serwisu, dostępnych w wyniku rejestracji, po ustaleniu nazwy użytkownika i hasła dostępu.
 2. Z jednego konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.
 3. Użytkownik nie może umożliwiać dostępu do konta, w tym udostępniać danych konta innym osobom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone udostępnieniem konta osobie trzeciej. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone na skutek udostępnienia danych konta osobom trzecim jest wyłączona, chyba, że ponosi on winę.

§ 5

 1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w bazie Użytkowników serwisu spaf-academy.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym regulaminem; Usługodawca jest administratorem danych Użytkownika w rozumieniu tej ustawy.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak jest konieczne do korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 3. Podczas rejestracji na stronie spaf-academy.pl Usługodawca może prosić o podanie następujących danych osobowych Użytkownika: a) Imię i nazwisko, b) Adres poczty elektronicznej (e-mail) c) Numeru PWZ d) Stopień naukowy e) Data urodzenia.
 4. Usługodawca może przetwarzać podane przez Użytkownika podczas rejestracji dane na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz ustawą o ochronie danych osobowych, w celach administracji kontem Użytkownika, marketingowych, przesyłania materiałów edukacyjnych, informowania o produktach i usługach Grupy BOEHRINGER INGELHEIM w tym również na podany adres poczty elektronicznej.
 5. Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

§ 6

 1. Dokonując rejestracji na stronie spaf-academy.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do organizacji i funkcjonowania Serwisu, w sposób określony niniejszym regulaminem, w tym w celu korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Dokonując rejestracji na stronie spaf-academy.pl Użytkownik może wyrazić zgodę na: a) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych, b) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w przez Usługodawcę, c) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do nieokreślonej liczby Użytkowników. Użytkownik wyraża także zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu przepisów w/w ustawy pochodzącej od osób trzecich innych niż Usługodawca.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem spaf-academy.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.
 4. Korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Usługodawcę może mieć miejsce na zasadach szczególnych określonych odrębnym regulaminem usługi.

§ 7

 1. Poprzez rejestrację w serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się do: a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów oraz korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, b) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, c) poszanowania dóbr osobistych innych Użytkowników, d) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej, e) niedostarczanie do serwisu treści o charakterze bezprawnym, f) korzystania z serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem serwisu oraz przepisami prawa. e) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu.

§ 8

 1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, Flock lub podobną).
 2. Usługodawca przetwarza następujące dane techniczne i technologiczne: a) adres IP komputera Użytkownika, b) wywołany adres internetowy (url).
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies. a) Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania zawartości Serwisu, stosowane w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu. b) Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają także dostosowywać korzystanie z Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies mają charakter zbiorowy i nie służą indywidualizacji Użytkownika. c) Każdy Użytkownik może zarządzać plikami cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej. d) Użytkownik ma także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jego wybranych funkcji. e) Zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies Użytkownik może dokonać w każdym momencie.

§ 9

 1. Usługodawca może odmówić rejestracji na stronie spaf-academy.pl bądź zlikwidować konto Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji, narusza warunki niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca informuje Użytkownika o likwidacji lub zawieszeniu konta na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik może odwołać się od decyzji o likwidacji lub zawieszeniu konta na następujących warunkach: a) odwołanie powinno być złożone na adres poczty elektronicznej: kontakt@spaf-academy.pl w terminie 14 dni od dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 3, b) odwołanie powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko użytkownika oraz treść żądania, jego uzasadnienia oraz dowody na poparcie żądania, c) Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej w trybie niniejszego regulaminu nie przysługuje.

§ 10

 1. Treści rozpowszechniane w portalu przez Usługodawcę bądź inne osoby nie mogą służyć diagnozie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w serwisie, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków ani jakichkolwiek innych błędów i szkód wynikających z zastosowania informacji zawartych w serwisie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych, szkody majątkowe bądź inne szkody wynikające z choćby nieumyślnego ujawnienia danych służących korzystaniu ze świadczonych usług przez Użytkownika.

§ 11

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w portalach stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą, bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.
 2. Użytkownik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

§ 12

 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.
 3. Usługodawca jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 6. Usługodawca nie gwarantuje właściwego działania serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem.

§ 13

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.
 2. Rejestrując się w serwisie spaf-academy.pl Użytkownik wyraża zgodę na treść regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu, które nie zostały rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.